ชื่อ - นามสกุล :นางกัลยา แสนทวีสุข
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :หมู่ 8 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0899469997
Email :vt9vm@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา